Quyết định công bố
 
Bộ Xây dựng công bố 02 TTHC mới ban hành; 01 TTHC được chuẩn hóa; 04 TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 03 TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
8/31/16 2:25 PM

Ngày 29/8/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 835/QĐ-BXD về việc công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính được chuẩn hóa; 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 03 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau:

02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thủ tục hành chính cấp Tỉnh gồm 01 thủ tục:
1. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.

Thủ tục hành chính cấp huyện gồm 01 thủ tục:
1. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

01 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Thủ tục hành chính cấp Trung ương gồm 01 thủ tục:
1. Công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu.

04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thủ tục hành chính cấp Tỉnh gồm 02 thủ tục:
1. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.
2. Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý.

Thủ tục hành chính cấp huyện gồm 02 thủ tục:
1. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.
2. Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý.

03 thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng gồm:
1. Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng
2. Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng
3. Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các văn bản sau đây:

Quyết định số 1062/QĐ-BXD ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố một số thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

Quyết định số 1373/QĐ-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 835/QĐ-BXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE