Quyết định công bố
 
Bộ Xây dựng công bố 01 thủ tục hành chính được chuẩn hóa; 08 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
8/31/16 2:33 PM

Ngày 29/8/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 834/QĐ-BXD về việc công bố 01 thủ tục hành chính được chuẩn hóa; 08 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cụ thể:

02 thủ tục hành chính cấp Trung ương được chuẩn hóa trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
1. Lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước.
2. Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

08 thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Thủ tục hành chính cấp Trung ương gồm 03 thủ tục:
1. Phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án xử lý chất thải rắn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.
2. Lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước có tính chất tập trung của các đô thị loại 4 trở lên.
3. Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án phí thoát nước.

Thủ tục hành chính cấp Tỉnh gồm 05 thủ tục:
1. Thủ tục phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án xử lý chất thải rắn thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.
2. Thẩm định và phê duyệt phương án giá nước sạch.
3. Cấp giấy phép đào đường đô thị.
4. Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông.
5. Cấp giấy phép xây dựng công trình đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các văn bản sau đây:

Quyết định số 1052/QĐ-BXD ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Quyết định số 1456/QĐ-BXD ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 834/QĐ-BXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE