Quyết định công bố
 
Bộ Xây dựng công bố 04 thủ tục hành chính được thay thế và 04 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
8/31/16 2:50 PM

Ngày 29/8/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 832/QĐ-BXD về việc công bố 04 thủ tục hành chính được thay thế và 04 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau:

04 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thủ tục hành chính cấp Trung ương gồm 01 thủ tục:
1. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư.

Thủ tục hành chính cấp Tỉnh gồm 03 thủ tục:
1. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư.
2. Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
3. Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản:
3.1 Do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng
3.2 Do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

04 thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng gồm:
1. Công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.
2. Thông báo về hoạt động của sàn lên Website Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam
3. Thủ tục cấp chứng chỉ định giá bất động sản.
4. Thủ tục cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản (Trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1376/QĐ-BXD ngày 30/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 832/QĐ-BXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE