Quyết định công bố
 
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016
1/9/17 2:31 PM

Ngày 30/12/2016, Thứ trưởng Đỗ Đức Duy đã ký Quyết định 1406/QĐ-BXD về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016.

Theo đó, Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ năm 2016 do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành gồm: 02 Nghị định (Nghị định 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008; Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007); Văn bản do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành gồm: 37 Thông tư (Thông tư Liên tịch 1529/1998/TTLT/BKHCNMT-BXD ngày 17/10/1998; Thông tư 11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007; Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008; Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008; Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010; Thông tư 38/2009/TT-BXD ngày 08/12/2009; Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010; Thông tư 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013; Thông tư 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014; Thông tư 07/2014/TT-BXD ngày 20/5/2014; Thông tư 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010; Thông tư liên tịch 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008; Thông tư 23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009; Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009; Thông tư 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009; Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009; Thông tư 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010; Thông tư 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014; Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010; Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010; Thông tư 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011; Thông tư 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010; Thông tư 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010; Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011; Thông tư 02/2012/TT-BXD ngày 12/6/2012; Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013; Thông tư 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014; Thông tư 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011; Thông tư 09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011; Thông tư 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012; Thông tư 03/2012/TT-BXD ngày 05/9/2012; Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012; Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013; Thông tư 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014; Thông tư 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014; Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015; Thông tư 05/2014/TT-BXD ngày 09/5/2014), 08 Quyết định (Quyết định 27/2000/QĐ-BXD ngày 08/12/2000; Quyết định 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005; Quyết định 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008; Quyết định 29/2001/QĐ-BXD ngày 19/11/2001; Quyết định 17/2006/QĐ-BXD ngày 07/6/2006; Quyết định 11/2003/QĐ-BXD ngày 12/5/2003; Quyết định 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008; Quyết định 429/TCCP-VC ngày 06/6/1993) và 01 Chỉ thị 02/2008/CT-BXD ngày 27/3/2008.

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần năm 2016 do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành gồm: 01 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 và 01 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Văn bản do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành gồm: 13 Thông tư (Thông tư 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009; Thông tư 21/2010/TT-BXD ngày 16/12/2010; Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011; Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013; Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016; Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011; Thông tư 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014; Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015; Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015; Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009; Thông tư 12/2013/TT-BXD ngày 29/7/2013; Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016; Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016) và 02 Quyết định (Quyết định 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008; Quyết định 78/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2014).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1406/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE