Quyết định công bố
 
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
8/23/18 3:19 PM

Ngày 22/8/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1155/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng công bố 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: 03 thủ tục hành chính cấp Trung ương; (trong đó 02 thủ tục về cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; 01 thủ tục hành chính về công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng); 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh/Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận về cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;

16 thủ tục hành chính thay thế về cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề gồm: 08 Thủ tục hành chính cấp Trung ương; 08 thủ tục hành chính cấp tỉnh;

10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm: 05 thủ tục hành chính cấp Trung ương (trong đó 01 thủ tục hành chính về đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; 01 thủ tục hành chính cấp chứng chỉ hành nghề của cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực kiểm định xây dựng; 03 thủ tục hành chính cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực kiểm định xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng); 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh (01 thủ tục hành chính về đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng; 02 thủ tục hành chính cấp chứng chỉ hành nghề của cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong lĩnh vực kiểm định xây dựng; 02 thủ tục hành chính cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực kiểm định xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 và bãi bỏ thủ tục hành chính cấp Trung ương "Đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hạng I trong các lĩnh vực kiểm định xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Cấp/cấp lại/nâng hạng/điều chỉnh, bổ sung nội dung chức chỉ hành nghề hạng I trong các lĩnh vực kiểm định xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng” và thủ tục hành chính cấp tỉnh "Cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III trong các lĩnh vực kiểm định xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Cấp/cấp lại/nâng hạng/điều chỉnh, bổ sung nội dung chức chỉ hành nghề hạng II, hạng III trong các lĩnh vực kiểm định xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng” của quy định tại Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1155/QĐ-BXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE