Thông báo
 
Tài liệu hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
3/25/19 3:06 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 525/BXD-PC (20/3) gửi Bộ Tư pháp về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Ngày 28/01/2019, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 188/BXD-PC kèm theo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (sau đây gọi tắt là dự án Luật), gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Dự án Luật đã được Chính phủ đồng ý, đưa vào Tờ trình đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Tờ trình số 48/TTr-CP ngày 25/02/2019).

Ngày 14/3/2019, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tổ chức cuộc họp với đại diện Bộ Xây dựng, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cơ quan liên quan để phối hợp thẩm tra hồ sơ đề nghị xây dựng Luật; và ngày 15/3/2019, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã có văn bản số 1246/UBKHCNMT14 về việc phối hợp thẩm tra đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 (phần về Luật Xây dựng). Theo đó, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã kết luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đã đủ điều kiện để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào Chương trình; tuy nhiên, cần hoàn thiện một số nội dung như sau:

- Bổ sung, làm rõ hơn tính cấp thiết trong việc ban hành dự án Luật tại Tờ trình.

- Hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật trên cơ sở Báo cáo tình hình thi hành pháp luật đã thực hiện cho đúng tên gọi và sát với yêu cầu theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Hoàn thiện Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan, đơn vị theo hướng chỉ tổng hợp các ý kiến góp ý đối với Luật Xây dựng.

- Nghiên cứu, rà soát thêm các chính sách đưa ra tại dự án Luật, trường hợp, có những chính sách mới, nguyên tắc mới phát sinh so với chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 thì cần giải trình, bổ sung hồ sơ theo quy định trong quá trình xây dựng Luật.

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện bộ hồ sơ mới về đề nghị xây dựng Luật như sau: (1) Hoàn thiện Tờ trình theo hướng bổ sung, làm rõ sự cần thiết ban hành dự án Luật tại mục I; chỉnh sửa các nội dung khác để bảo đảm tính đồng bộ với Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Xây dựng, Báo cáo đánh giá tác động chính sách; (2) Bổ sung, hoàn thiện Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Xây dựng; (3) Hoàn thiện Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng; (4) Hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động chính sách, bảo đảm không phát sinh chính sách mới so với các chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 131/NQ-CP; (5) Hoàn thiện đề cương dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các tài liệu nêu trên.

Bộ Xây dựng gửi hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đã được hoàn thiện (kèm theo văn bản này) để Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 525/BXD-PC.


Tài liệu đính kèm bài viết
(525PC_Hso LXD.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE