Phản hồi các kiến nghị
 
Ý kiến về định mức xử lý nước thải cho Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm công suất 36.000 m3/ngày đêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
7/5/19 5:05 PM

Ngày 05/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1577/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc cho ý kiến về định mức xử lý nước thải cho Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm công suất 36.000 m3/ngày đêm trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Về định mức dự toán công tác xử lý nước thải Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm

Ý kiến về phương pháp xây dựng định mức: Định mức xử lý nước thải cho nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm (sau đây gọi tắt là định mức xử lý nước thải Vĩnh Niệm) bao gồm mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công tính trên 1000 m3 nước thải, được Viện Kinh tế xây dựng lập trên cơ sở hồ sơ dự án, đề xuất của chủ đầu tư và được Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng chấp thuận gửi xin ý kiến Bộ Xây dựng. Việc xác định định mức xử lý nước thải (xác định tên định mức, thành phần công việc, thành phần hao phí, trị số hao phí) như nêu trên là chưa đủ căn cứ, chưa được kiểm nghiệm thực tế.

Mặt khác, xác định định mức xử lý nước thải phải căn cứ vào tiêu chuẩn nước thải sau xử lý và quy trình kỹ thuật công tác xử lý nước thải được duyệt. Tuy nhiên, hồ sơ xây dựng định mức gửi kèm văn bản số 524/SXD-HTKT chưa bao gồm quy trình kỹ thuật được phê duyệt.

Ý kiến về nội dung định mức: Về tên định mức, thành phần công việc: Căn cứ vào thành phần công việc, nội dung quy trình công nghệ xử lý nước thải (theo kết quả thẩm định công nghệ xử lý nước thải với công suất trung bình 36.000 m3/ngày đêm tại văn bản số 331/KHCN-QLCN ngày 10/7/2009 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng - tài liệu gửi kèm văn bản số 524/SXD-HTKT), thì định mức dự toán Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến theo nội dung văn bản số 524/SXD-HTKT chưa thể hiện được toàn bộ các hao phí cần thiết để thực hiện công tác xử lý nước thải tại nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm (như hao phí bùn hoạt tính, caustic soda, bùn vi sinh, hệ thống máy bơm, máy nén trong hệ thống xử lý nước thải...). Do đó, đề nghị rà soát lại thành phần hao phí để đảm bảo đúng và đủ hao phí phù hợp với tên định mức, thành phần công việc, ghi chú của định mức và phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình công nghệ thực hiện công việc, quy trình kỹ thuật xử lý nước thải được duyệt.

Về thành phần hao phí: Thành phần vật tư, hóa chất: Xem xét lại việc xác định Điện năng và Dầu Shell là thành phần vật tư, hóa chất trực tiếp trong quá trình xử lý nước thải.

- Thành phần hao phí nhân công: Đơn vị tư vấn lập định mức xác định thành phần hao phí nhân công bao gồm: kỹ sư 4/8; công nhân bậc 4/7; kỹ thuật viên bậc 3/12.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng chỉ đạo đơn vị tư vấn lập định mức làm rõ trong hồ sơ xây dựng định mức cơ sở để xác định cấp bậc của kỹ sư, công nhân, kỹ thuật viên đảm bảo phù hợp với quy trình kỹ thuật, yêu cầu công việc, tính chất công việc và thực tiễn thực hiện.

Lưu ý: Hao phí nhân công trực tiếp không bao gồm nhân công thực hiện công tác quản lý sản xuất chung, không được nêu trong quy trình kỹ thuật xử lý nước thải và công nhân điều khiển máy.

- Thành phần hao phí máy thi công: Đề nghị xem xét, xác định hao phí cho các thiết bị, máy thi công trực tiếp tham gia vào quá trình xử lý nước thải; xem xét lại việc có hay không sự tham gia của xe thùng đổ rác vào quá trình xử lý nước thải.

Về trị số hao phí: Trường hợp có sự tham gia của xe thùng đổ rác và quy trình xử lý nước thải, đề nghị rà soát lại hao phí của xe thùng đổ rác đảm bảo phù hợp với dây chuyền công nghệ xử lý.

- Đối với một số thành phần hao phí được vận dụng (hóa chất phân tích mẫu) hoặc tạm tính (vật tư khác), đề nghị làm rõ, bổ sung sự phù hợp khi vận dụng, tạm tính để tính toán được trị số hao phí của các thành phần định mức này trong hồ sơ xây dựng định mức.

- Tham khảo mức hao phí của một số nhà máy xử lý nước thải có công nghệ xử lý nước thải tương tự đã và đang thực hiện để có căn cứ xác định định mức phù hợp.

Về xác định giá công tác quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm

Việc xác định giá cho công tác quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm công suất 36.000 m3/ngày đêm được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng (thay thế Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015). Theo đó, chi phí vật tư trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy, thiết bị trực tiếp trong tổng chi phí sản xuất thực hiện dịch vụ thoát nước được xác định theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.

Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng có trách nhiệm: Căn cứ tiêu chuẩn nước thải sau xử lý, quy trình kỹ thuật công tác xử lý nước thải của nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm được duyệt, điều kiện thực tế thực hiện, chỉ đạo xây dựng định mức cho phù hợp.

Chỉ đạo rà soát quy trình kỹ thuật xử lý nước thải tại nhà máy xử lý Vĩnh Niệm được duyệt và các nội dung nêu tại mục 1 văn bản này để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện định mức xử lý nước thải Vĩnh Niệm và chịu trách nhiệm về tính chính xác của trị số hao phí định mức, trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố quyết định áp dụng tạm thời để xác định giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm công suất 36.000 m3/ngày đêm; đồng thời liên tục cập nhật số liệu thực tế thực hiện (kể cả trong thời gian chạy thử của dự án) để tiếp tục hoàn thiện định mức làm cơ sở trình, thẩm định, ban hành áp dụng.

Sau khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định, khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, thực hiện rà soát, điều chỉnh, xây dựng định mức vận hành xử lý nước thải của nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm theo quy định và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất với Bộ Xây dựng trước khi quyết định áp dụng, đảm bảo phù hợp với thực tiễn thực hiện tại nhà máy.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1577/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1577-BXD-KTXD_05072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE