Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp của Công ty cổ phần xi măng Kiện Khê
9/5/19 3:14 PM

Ngày 05/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 45/BXD-VLXD gửi Công ty cổ phần xi măng Kiện Khê về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2255/BXD-VLXD ngày 22/9/2017 về việc thống nhất về chủ trương bổ sung dự án sản xuất vôi công nghiệp của Công ty cổ phần xi măng Kiện Khê với công suất 100.000 tấn/năm vào Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, sau khi dược Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa Nhà máy xi măng Kiện Khê ra ngoài Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 (tai Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ). Tuy nhiên, theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59 của Luật Quy hoạch:“Các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đã được quyết định hoặc phê duyệt hết hiệu lực chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2018”. 

Ngày 25/7/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 655/QĐ-BXD về việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Trong đó bãi bỏ Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Do đó, việc xuất khẩu vôi công nghiệp của Công ty cổ phần xi măng Kiện Khê thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 05/6/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung và các quy định khác có liên quan.


Trung t
âm Thông tin
Nguồn: Công văn 45/BXD-VLXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_45-BXD-VLXD_05092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE