• Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn

Tiểu sử:

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn

- Họ và tên: Nguyễn Tường Văn

- Ngày sinh: 18/7/1971

- Quê quán: Thành phố Hải Phòng.

- Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

- Chức vụ hiện nay: Thứ trưởng Bộ Xây dựng.


Chức năng nhiệm vụ:

1. Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các lĩnh vực:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển đô thị;    

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng;

2. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác hợp tác quốc tế ngành Xây dựng;

- Phụ trách chung về dự án ODA.

- Phụ trách chung về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Xây dựng;

- Phụ trách chung về hiệp hội, hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được giao;

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách;

- Công tác về thẩm định, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế thuộc lĩnh vực được phân công, phụ trách;

- Công tác xây dựng, bổ sung, điều chỉnh hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực được phân công, phụ trách;

- Thường trực Hội đồng Quy hoạch - kiến trúc;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

3. Theo dõi, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội; Cục Phát triển đô thị; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam (đối với công tác cán bộ và công tác quản lý đầu tư xây dựng thì thực hiện theo Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 168/QĐ-BXD ngày 18/02/2020).

4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

5. Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương vùng Tây Nguyên, bao gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh.

 

(Trích Quyết định số 168/QĐ-BXD ngày 18/02/2020)